Pomiń nawigację

Ochrona Danych Osobowych w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z RODO , przekazujemy Państwu informacje w jaki sposób przetwarzamy dane osobowe w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Kto jest Administratorem Twoich danych?

Administratorem danych jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) z siedzibą w Warszawie (00-834), ul. Pańska 81/83. Kontakt do administratora: adres e-mail biuro@parp.gov.pl lub listownie na wyżej podany adres.

Inspektorem ochrony danych (IOD) jest Pan Miłosław Madziar, a jego zastępcą Pan Jacek Przygoda.

We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych mogą się Państwo kontaktować pod adresem e-mail iod@parp.gov.pl lub siedziby Administratora.

Jakie są cele i podstawy prawne przetwarzania Twoich danych?

Państwa dane będą przetwarzane w następujących celach:

 • wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, wynikających z przepisów ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz innych obowiązujących przepisów prawa, w szczególności w zakresie rozwoju:
  • przedsiębiorczości;
  • innowacyjności, w tym postępu technologicznego;
  • umiędzynarodowienia gospodarki, w tym eksportu;
  • społeczeństwa informacyjnego;
  • rynku pracy i kapitału ludzkiego;
  • regionalnego;
 • wykonania zadań realizowanych przez Administratora w interesie publicznym, w ramach sprawowania powierzonej mu władzy publicznej, w szczególności:
  • realizacji programów, działań wspierających przedsiębiorców;
  • prowadzenia działalności badawczej i analitycznej, w tym ewaluacyjnej działalności informacyjnej i promocyjnej;
  • współpracy z zagranicą, w tym realizacji programów międzynarodowych, w szczególności programów i inicjatyw Unii Europejskiej;
 • zawarcia i wykonania umowy z Administratorem;
 • wykonywania zadań Administratora realizowanych na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, w celu i zakresie zawartym każdorazowo w treści zgody np. rekrutacji kandydatów do pracy;
 • wykonywania zadań Administratora związanych z realizacją zawartych umów, w szczególności z wnioskodawcami i beneficjentami programów operacyjnych.

Przez jaki okres będziemy przetwarzali Twoje dane?

Dane będą przetwarzane przez czas wykonywania wszelkich obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, a następnie przez czas wymagane przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

Dane które pozyskaliśmy w rezultacie zawartych umów, będą przetwarzane przez czas i zgodny z zasadami wskazanymi dla źródeł finansowania konkretnej umowy.

Dane, które gromadzimy na podstawie Twojej zgody będą przechowywane do momentu jej wycofania lub osiągnięcia celu przetwarzania.

Dane w stosunku, do których nie jesteśmy Administratorem, a jedynie jako podmiot przetwarzający realizujemy zadania związane z wykonaniem zawartych umów (w szczególności z wnioskodawcami i beneficjentami programów operacyjnych), przetwarzamy wyłącznie przez czas obowiązywania umów oraz na zasadach w nich opisanych.

W jaki sposób gromadzimy Twoje dane?

PARP gromadzi dane osobowe pozyskane bezpośrednio od osób, których dane dotyczą.

W niektórych przypadkach dane mogą być pozyskane pośrednio, w szczególności w ramach realizacji niektórych zadań publicznych, np. w związku z przetwarzaniem służbowych danych kontaktowych niezbędnych do realizacji zawieranych przez nas porozumień i umów lub w ramach obowiązków prawnych, takich jak ocena kwalifikowalności wnioskodawcy do udzielenia wsparcia.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa tych danych stosujemy środki organizacyjne i techniczne. Szczegóły tutaj.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Dane osobowe mogą być przekazywane: organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa, podmiotom świadczącym usługi niezbędne do realizacji przez PARP zadań, w tym partnerom IT, podmiotom realizującym wsparcie techniczne lub organizacyjne.

W jaki sposób możesz zrealizować swoje prawa w zakresie przetwarzanych danych?

Na każdym etapie, mają Państwo prawo do:

 • dostępu do swoich danych, w tym uzyskania informacji o zakresie przetwarzanych przez nas danych oraz uzyskania kopii tych danych;
 • modyfikacji i poprawienia swoich danych, w tym, jeżeli nie będą zachodziły inne prawne przeciwskazania do ograniczenia ich zakresu;
 • całkowitego usunięcia swoich danych („prawo do bycia zapomnianym”), jeżeli nie będą zachodziły inne przeciwskazania prawne;
 • niepodlegania automatycznym decyzjom opartym na profilowaniu;
 • wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzanych danych osobowych (w tym wycofania zgody);
 • przeniesienia danych do innego administratora danych, jeśli dane przetwarzane są w związku z udzieloną zgodą lub zawartą umową.

W celu zapewnienia prawidłowej obsługi Państwa zapytań przygotowaliśmy formularz, za pomocą, którego możecie Państwo złożyć wniosek o realizację swoich praw.

Wniosek o realizację swoich praw podpisany elektronicznie lub w postaci skanu dokumentu ręcznie podpisanego, możecie Państwo również składać za pośrednictwem poczty elektronicznej: biuro@parp.gov.pl, oraz w formie tradycyjnej na adres siedzibie Administratora.

Państwa dane będą przetwarzane jedynie w celu realizacji złożonego przez Państwa wniosku, a w przypadku braku danych w zbiorach, nie zostaną utrwalone.

Każdy złożony przez Państwa wniosek rozpatrywany będzie indywidualnie i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Możliwość skorzystania z konkretnego uprawnienia może zależeć od podstawy prawnej, wykorzystywanej w ściśle określonym celu.

Państwa wnioski rozpatrywane będą bez zbędnej zwłoki, maksymalnie w terminie miesiąca od ich otrzymania, możliwe jest, że z uwagi na szczególny charakter wniosku, nie będziemy mogli dotrzymać terminu. W takiej sytuacji poinformujemy Państwa o opóźnieniu i jego przyczynach. W przypadku braku możliwości przyjęcia i realizacji wniosku, poinformujemy Państwa o powodach odmowy jego rozpatrzenia.

Pierwszy wniosek jest realizowany bez opłat, w sytuacji jednak, kiedy Państwa wnioski byłyby nieuzasadnione lub nadmierne, zastrzegamy sobie prawo do pobierania opłaty za ponowne udzielenie informacji. O wysokości opłaty, lub o jakichkolwiek innych przyczynach przez, które nie rozpatrzymy Państwa wniosku, zostaniecie Państwo niezwłocznie poinformowani.

W sytuacji, kiedy nie będziemy mogli prawidłowo Państwa zidentyfikować, jako osoby upoważnione do odbioru danych, zastrzegamy sobie prawo do zmiany sposobu dostarczenia informacji, o czym Państwa poinformujemy.

Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

PARP nie przetwarza danych w sposób zautomatyzowany i nie podejmuje w ten sposób decyzji, które mogą wywoływać skutki prawne względem osoby, której dane dotyczą lub w podobny sposób znacząco na nią wpływają.

Informacje dodatkowe

Skargę dotyczącą przetwarzania danych osobowych można złożyć do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. W Rzeczpospolitej Polskiej organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W jaki sposób chronimy dane osobowe?

Dokładamy wszelkich starań aby zapewnić bezpieczeństwo i poufność Państwa danych osobowych. Stosujemy odpowiednie zabezpieczenia techniczne i organizacyjne, a także należytą ochronę podczas projektowania nowych działań. Dostęp do danych osobowych mają jedynie osoby uprawnione i w zakresie, w jakim jest to konieczne do realizacji konkretnego celu przetwarzania. Jeżeli wymagany jest dostęp do danych osobowych przez podmioty zewnętrzne świadczące usługi niezbędne do realizacji przez PARP zadań, stosowane są postanowienia umowne w zakresie powierzenia danych osobowych oraz podejmowane są działania mające na celu wybór jedynie tych podmiotów, które dają gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa. PARP stosuje dobre praktyki z obszaru bezpieczeństwa informacji z uwzględnieniem zapisów Polskiej Normy PN-ISO/IEC 27001:2017.

Pliki Cookies

W ramach realizowanych zadań PARP wykorzystuje pliki cookies. Szczegółowe Informacje dostępne są w polityce dotyczącej cookies i podobnych technologii.

Media społecznościowe

PARP prowadzi publiczne profile w mediach społecznościowych (Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn). W związku z tym możemy przetwarzać dane osób odwiedzających te profile w celu zarządzania interakcjami, np. informowaniu o podejmowanych działaniach oraz udzielaniu odpowiedzi na zadawane pytania. Podstawą prawną przetwarzania danych w tych celach jest wykonywanie zadań realizowanych w interesie publicznym przez Administratora, w ramach sprawowania władzy publicznej mu powierzonej i, w szczególności: realizacji programów działań wspierających przedsiębiorców, prowadzenia działalności badawczej i analitycznej, w tym ewaluacyjnej, prowadzenia działalności informacyjnej i promocyjnej, współpracy z zagranicą.

Jeśli kontaktujesz się z nami za pośrednictwem mediów społecznościowych, to zachęcamy do zapoznania się z informacjami, w jaki sposób media te przetwarzają dane osobowe swoich użytkowników.

Aktualizacje

Regularnie sprawdzamy i aktualizujemy zasady dotyczące przewarzania danych osobowych, w tym modyfikujemy również treść tego Regulaminu.